مراحل تولید فرش ماشینی

مراحل تولید فرش ماشینی شرکت فرش سپنتا

فرش ماشینی کاشان به وسیله دستگاههای مختلفی تولید می شود.این دستگاهها شامل شونهر ، آلفا 400 ، واندویل می باشد.
مراحل تولید فرش ماشینی کاشان از مرحله ریسندگی شروع و با مرحله تکمیل و آهار پایان می یابد.
در زیر می توانید جزئیات مراحل مختلف را به صورت تصویری با کلیک روی هر مرحله مشاهده کنید.

در این قسمت از شرکت مراحل ریسندگی نخ انجام می گردد تا نخ برای بافت فرش آماده شود، برای دیدن قسمت های مختلف ریسندگی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در این قسمت از شرکت مراحل ریسندگی نخ انجام می گردد تا نخ برای بافت فرش آماده شود، برای دیدن قسمت های مختلف ریسندگی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در این قسمت از شرکت مراحل ریسندگی نخ انجام می گردد تا نخ برای بافت فرش آماده شود، برای دیدن قسمت های مختلف ریسندگی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در این قسمت از شرکت مراحل ریسندگی نخ انجام می گردد تا نخ برای بافت فرش آماده شود، برای دیدن قسمت های مختلف ریسندگی می توانید از لینک زیر استفاده کنید